Artikler

Her har vi samlet et udvalg af artikler, som MacMann Berg har udgivet gennem tiden.

Herunder finder du en række artikler omhandlende systemisk ledelse, praksis redskaber for lederen og konsulenter, ledelse af forandring, anerkendende ledelse og meget mere.

Du er velkommen til at bruge artiklerne i din daglige praksis som leder, som litteratur til din studieopgave eller til inspiration i din hverdag.

Vi udleverer en del af artiklerne til vores studerende. Du er også velkommen til at bruge dem i forbindelse med undervisning, blot du overholder vores copyright og krediterer os i henhold til CopyDan.

Artiklerne tager primært udgangspunkt i systemisk tænkning, som blandt andet er kendetegnende ved, at man ikke kan sætte fokus på en enkelt del i et system uden at påvirke resten. Derfor hænger alle vores artikler også sammen på et overordnet plan.

 • Ledelse i tæt tåge og ukendt terræn  2016
   Med kerneopgaven for øje sætter Thomas Johansen fokus på, hvordan man skaber og leder resultater i en verden præget af kompleksitet og uforudsigelighed.
  Forfatter: Thomas Johansen (8 sider)
 • Hvordan ville din virksomhed lyde, hvis den var et stykke musik (2014)
  Thomas Johansen har sammen med Ulrik Bisgaard skrevet en artikel, som giver en række bud på, hvordan du som leder kan arbejde mere effektfuldt, gennem strategisk spontanitet og improvisation.
  Forfattere: Thomas Johansen og Ulrik Bisgaard (7 sider)
 • Introduktion til den ledelsesetiske beslutningsmodel (2014) (trykt i tidsskriftet Det postmoderne lederliv)
  Denne artikel giver et bud på, hvordan man som leder kan arbejde med etik som konkret praktisk værktøj. Ambitionen er at præsentere en grundskitse til en ledelsesetisk beslutningsmodel, der kan fungere som ramme for en refleksiv undersøgelse af de præmisser og værdier, der er indeholdt i ledelsesmæssige beslutningssituationer for derved at øge kvaliteten af de ledelsesbeslutninger, der træffes.
  Forfatter: Thomas Specht (13 sider)
 • Skoleledelse af forandringer i en brydningstid (2014)
  Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse strategisk kan håndtere store forandringsprocesser og sikre, at medarbejdere og andre relevan-te interessenter inddrages som strategisk kompetente bidragydere, så skolen som organisation professionelt kan løse sin opgave.
  Forfattere: Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen
 • Spørgsmål, der gør en forskel (2009, red. 2014)
  Denne artikel er blevet til i et tæt samarbejde mellem den canadiske professor i psykiatri, Karl Tomm, og MacMann Berg. Artiklen præsenterer tredje generation af spørgsmålstyperne, der oprindeligt blev udviklet og publiceret i 1988 af Karl Tomm. Siden har MacMann Berg videreudviklet spørgsmålstyperne ind i en ledelsesmæssig og organisatorisk sammenhæng, og i denne tredje og nyeste videreudvikling fra 2009 tilføjes der to ekstra lag og dimensioner samtidig med en ny navngivning, der samlet set har til hensigt at øge anvendeligheden og effekten for den refleksive praktiker, hvad enten du er leder, konsulent eller coach.
  Forfattere: Carsten Hornstrup, Karl Tomm og Thomas Johansen (15 sider)
 • Udviklingssamtaler som strategisk ledelsesværktøj  (2013)
  At holde medarbejderudviklingssamtaler, MUS, er en ressourcemæssig stor omkostning, som i mange tilfælde ikke skaber en tilsvarende organisatorisk værdi. Artiklen kommer med en række konkrete og strategiske bud på, hvad der kan gøre udviklingssamtalerne til det strategiske ledelsesværktøj, det burde være.
  Forfatter: Jesper Loehr-Petersen (5 sider) 
 • Balanced Scorecard i et systemisk konstruktionistisk perspektiv (2011)
  Performance management og performancekultur er nogle af de dominerende buzzwords inden for strategisk ledelse og HR i disse år. BSC er et ud af flere værktøjer, der bruges i organisationer til at skabe fokus på visionen og strategien – samt til at følge op på strategiimplementeringen og performance i den enkelte afdeling og nogle steder på individniveau.
  Forfatter: Pernille Bech Hansen (side 6-15) 
 • Strategisk refleksiv ledelseskommunikation i Jyske Bank (2011)
  Artiklen beskriver hvilken forskel deltagelse og involvering gør for mellemlederes mulighed for at  implementere strategiske ledelsesbeslutninger. Eksemplerne i artiklen er hentet i Jyske Bank, hvor to forskellige cases viser hvordan og hvorfor en refleksiv tilgang til strategisk ledelseskommunikation er vigtig og værdifuld, hvis top-ledelsen skal skabe forståelse for strategisk vigtige beslutninger. Det centrale eksempel beskriver en proces, som blev gennemført efter en for banken utraditionel refleksiv proces med outsider-withnes teams. Dette eksempel bliver sammenlignet med en mere traditionel ’oppefra-og-ned’ proces, som ikke gav den ønskede effekt.
  Forfattere: Carsten Hornstrup, MacMann Berg og Marianne Reenberg, Jyske Bank (14 sider)
 • Bedre performance gennem refleksive og relationelle kompetencer (2010)
  Alle organisationer er sat i verden for at performe inden for et område. Spørgsmålet er derfor, hvordan vi skaber den bedst mulige performance blandt ledere og medarbejdere. Systemisk tænkning er en tilgang, der kan være med til at styrke de refleksive, relationelle og kommunikative kompetencer, som er helt afgørende for organisationers evne til at skabe udvikling og resultater.
  Forfattere: Pernille Bech Hansen og Thomas Johansen (4 sider)
 • Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe (2010)
  Artiklen beskriver en uddannelses- og udviklingsproces i Statsfængselet i Ringe, hvor alle ledere og medarbejdere har gennemgået et længerevarende systemisk – anerkendende udviklingsforløb. Artiklen beskriver formål og baggrund for projektet og giver nogle konkrete svar på, hvordan et systemisk udviklingsforløb kan være med til at udvikle en mere anerkendende og refleksiv kommunikationskultur blandt ledere og ansatte. Desuden er der bud på styrker og udfordringer i at anvende en systemisk – anerkendende tilgang til at skabe en sammenhængende kommunikationskultur i hele organisationen.
  Forfattere: Tommy Holst fra Statsfængslet i Ringe, Ida Lund og Carsten Hornstrup fra MacMann Berg (11 sider)
 • Strategisk ledelse i Flyvevåbnet (2010)
  Artiklen er en rejse gennem de centrale pointer i et projekt med at skabe en større sammenhæng mellem Flyvevåbnets strategiske managementsystem og Forsvarets ledelsesgrundlag. Det er et kig ind i fremtidens systemiske strategiske management i Flyvevåbnet og forfatteren ser på, hvordan det kan hænge sammen, når vi samtidig skal skabe balance mellem vores erkendelses-, tanke- og handleværktøjer. I den forbindelse er der konkrete bud på, hvordan det konkret kan gøres og implementeres.
  Forfatter: Christian Biering (7 sider)
 • AI Practitioner Temanummer (Aug 2009, vol. 11, nr. 3)
  AI Practitioner er et amerikansk online tidsskrift for praktikere, ledere, forskere og undervisere, der arbejder med AI (Appreciative Inquiry) i praksis.
  Et af temanumrene er redigeret af Thomas Johansen og Carsten Hornstrup fra MacMann Berg og stiller skarpt på AI og systemisk tænkning og praksis i Danmark.Artikler fra MacMann Berg i dette temanummer:

  • “Introduction to Appreciative, Systemic and Constructionist Ideas and Practices at work in Denmark” (side 3-6)
   Forfattere: Carsten Hornstrup og Thomas Johansen 
  • “From Appreciative Inquiry to Inquiring Appreciatively” (side 7-15)
   Forfattere: Carsten Hornstrup og Thomas Johansen 
  • “Corporate Ethical Scorekeeping: a Systemic Constructionist Appreciative Approach towards Working with Corporate Values” (side 26-32)
   Forfatter: Thomas Specht 
  • “Inquiring Appreciatively – Reconstructing Stress-related problems in a Danish Drug Rehabilitation Centre” (side 33-40)
   Forfattere: Thomas Johansen og Camilla Rebekka Rask 
  • “Systemic Appreciative Evaluation – Developing Quality Instead of Just Measuring It” (side 49-56)
   Forfatter: Malene Skov Dinesen, NovaBerg 
 • Ledelsesbaseret coaching (2009)
  Denne artikel henvender sig til ledere, som overvejer at coache eller allerede udøver coaching i egen organisation. Artiklen fokuserer på ledelsesbaseret coaching i et organisatorisk perspektiv ud fra en systemisk, anerkendende tilgang og introducerer blandt andet læseren til Milanoskolens begreber om neutralitet, uærbødighed og nysgerrighed samt Barnett Pearces Gamemaster-begreb – tankeværktøjer, vi betragter som yderst brugbare og relevante i arbejdet med ledelsesbaseret coaching.
  Forfattere: Lone Hersted og Carsten Hornstrup (11 sider) 
 • Arbejdsmiljøet kom på ret kurs i Rusmiddelcenter Odense (2008)
  Det psykiske arbejdsmiljø var kaotisk i RusmiddelCenter Odense, og det gik ud over klienter og personale. Det blev først anderledes, da centerlederen ændrede organisationen ved at indføre den såkaldte systemiske tankegang, der her understøttes af den anerkendende metode, som på engelsk kaldes for Appreciative Inquiry. Nu er kursen vendt ved hjælp af et helt nyt ledelsesgrundlag, og organisations- ændringen har givet synlige resultater. Blandt andet er antallet af klienter steget, der er større tilfredshed med behandlingen, og det er blevet nemmere at rekruttere personale til de ledige stillinger.
  Forfatter: Birgit Bruun Christensen (3 sider)
 • Systemisk anerkendende ledelse – et nyt erkendelsesgrundlag for ledelsespraksis (2008)
  Anerkendelse, værdsættelse, Appreciative Inquiry og positiv psykologi har bredt sig med stor hast inden for ledelse og organisationsudvikling i den vestlige verden – ikke mindst i Danmark. Tænkningen stammer primært fra USA og har haft fokus på potentialet i at tage afsæt i alt det, der virker. Det har skabt megen energi – men også frustrationer. For hvornår må vi tale om det, som vi synes er svært og vanskeligt? Denne artikel giver et bud på et nyt erkendelsesgrundlag for ledelse, som får vidtrækkende konsekvenser for praksis.
  Forfattere: Carsten Hornstrup & Thomas Johansen (23 sider) 
 • Sprog og integration – og det man ikke kan slå op i ordbøgerne (2007)
  Ordets og sprogets kulturelle betydningsnetværk stiller os over for nogle særlige udfordringer, når vi mødes med andre kulturer. Sproget kan fremme integrationsprocessen – men sproget kan også stille sig i vejen. En artikel om sprog og integration og bemærkelsesværdige resultater i projekt “Chili – stærke kvinder”.
  Forfattere: Bente Lindgaard og Birgitte Norlyk
 • Pædagogiske og organisatoriske stjernestunder – i lyset af en systemisk anerkendende praksis (2006)
  Skal den amerikansk inspirerede tænkning blive til mere end et nyt smart pædagogisk slogan eller en jublende jagt på gode historier – er der brug for en teoretisk opgradering og kontekstafklaring. Forfatteren udfolder i artiklen begrebet Appreciative Inquiry med afsæt i en systemteoretisk optik med en række praktiske eksempler på begrebets pædagogiske rækkevidde.
  Forfattere: Thomas Johansen og Jørgen Gjengedal Madsen (9 sider) 
 • Byens FRImærker (2004)
  Artiklen er oprindeligt skrevet som afslutning på et spændende samarbejde mellem Byrumskontoret, Københavns Kommune og MacMann Berg og beskriver hele procesforløbet. Vores bidrag til Byens FRImærker, der endte med syv forslag til bedre byrum i København, har været AI-processtøttet i idé- og projektudviklingsfasen fra juli til december 2002. Projektet indgår i Fonden Realdania’s konkurrence Bedre Byrum 2002-2005.
  Forfattere: Allan Vinther Jensen, Jesper Loehr-Petersen og Carsten Hornstrup (9 sider) 
 • Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden (2004)
  Artiklen introducerer læseren til en række af de begreber, den chilenske biolog Humberto Maturana bruger til at forklare, hvordan levende systemer danner viden, organiserer sig og kommunikerer med hinanden. Artiklen er vinklet i forhold til livet i en organisation, og det er vores ønske at skabe nye forståelser til brug i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge.
  Forfattere: Jesper Loehr-Petersen og Jørgen Gjengedal Madsen (9 sider)
 • Konfliktløsning og konfliktopløsning (2004)
  Artiklen giver et bud på, hvordan man ud fra en systemisk forståelse kan forstå og arbejde med konflikter. Artiklen indeholder en generel introduktion og to konkrete cases.
  Forfattere: Carsten Hornstrup og Jørgen Gjengedal Madsen (15 sider) 
 • Open Space Inquiry (2004) (artikel på dansk)
  Artiklen giver en introduktion til en enkel og meget effektiv metode til iscenesættelse af organisationsudviklingsforløb, større udviklingsprojekter, kreative møder, konferencer m.m. MacMann Berg har valgt at benævne metoden “Open Space Inquiry”, fordi metoden, som beskrevet i artiklen, forsøger at bygge bro mellem to amerikanske metoder – Open Space Technology og Appreciative Inquiry.
  Forfattere: Allan Vinther Jensen, Jesper Loehr-Petersen og Carsten Hornstrup (19 sider) 
 • Systemisk Ledelse (2004)
  Med afsæt i en række interviews af systemiske (ledelses)praktikere redegør denne artikel for MacMann Bergs tanker i relation til den relativt ubeskrevne ledelsestypologi “systemisk ledelse”. Formålet er at koble den systemiske praksisteori til ledelsesbegrebet, da vi mener, de systemiske tanke- og handleværktøjer tilbyder nye ledelsesmæssige handlemuligheder. Artiklen fortæller desuden historier om systemisk ledelse i praksis hentet fra 3 ildsjæle, fundet i 3 meget forskellige organisatoriske kontekster; direktøren fra et biotek-selskab, konsulenten fra en bank og endelig forstanderen fra en døgninstitution.
  Forfattere: Allan Vinther Jensen, Jesper Loehr-Petersen og Carsten Hornstrup (17 sider)
 • Reflekterende teams (2002)
  Denne artikel fokuserer på arbejdet med systemisk ledelse og organisationsudvikling og argumenterer for, at det er centralt at bruge det tredje øjes (meta)perspektiv. Det er vigtigt at skabe mulighed for at se på et givent tema ud fra forskellige vinkler eller positioner. Artiklen beskriver, hvordan reflekterende teams i denne forbindelse kan være et vigtigt redskab til at finde nye ideer og handlemuligheder. Reflekterende teams kan bruges på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Det afhænger af konteksten og forudsætter, at opgaverne for teamet er veldefinerede.
  Forfattere: Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen og Allan Vinther Jensen (8 sider)
 • Spørgsmålstyper genfortolket (2002)
  I en række artikler fra 1992 har Karl Tomm beskrevet fire hovedgrupper af spørgsmålstyper, som Tomm anvender i arbejdet som systemisk terapeut. Artiklen handler om disse spørgsmålstyper, som er kommet til at stå som et centralt praksisredskab og en central praksisforståelse for mange systemiske praktikere: terapeuter, organisationskonsulenter og ledere.
  Forfattere: Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen og Allan Vinther Jensen (18 sider)

Cases – skræddersyede uddannelsesforløb (4 artikler)

MacMann Berg tilbyder skræddersyede uddannelsesforløb til organisationer og virksomheder. Nogle af disse forløb kan afsluttes med eksamen og giver dermed ECTS-point, hvis I ønsker det.

Her kan du læse om, hvilken forskel sådan et uddannelsesforløb kan gøre.

 • Verdensmestre i anerkendelse (2009)
  Københavns Kommune har sendt alle sine institutionsledere på kursus i systemisk anerkendende ledelse, fordi medarbejderne efterlyser feedback og opmærksomhed. Baggrunden for projektet er en undersøgelse fra 2007, der viste, at mange medarbejdere ikke oplevede sig set af ledelsen.Kommunen har foreløbig haft 300 ledere igennem et kursusforløb på syv gange to dage, som ender med eksamen på diplomniveau. Og al erfaring viser, at det er en investering, der vil kunne betale sig.
  Forfatter: Sidsel Boye (KL) (5 sider)
 • Kulturforandring i FAB – effekten af systemisk uddannelse (2007)
  Rusmiddelcenter Odense og Behandlingscenter Svendborg (det gamle Fyns Amts Behandlingscenter, FAB) har igennem en 5 års periode været igennem et gennemgribende uddannelsesforløb af samtlige medarbejdere med markante effekter til følge. Kulturen har ændret sig radikalt fra at være kaotisk og uforudsigelig til at være anerkendende, professionel og positiv.Dette er historien om FABs forandringsproces med afsæt i en gennemgribende evaluering af uddannelsesforløbet.
  Forfatter: MacMann Berg (6 sider) 
 • Systemisk proces med Firkløverskolen (2006)
  I 2005 blev et samarbejde mellem konsulentfirmaet MacMann Berg og specialskolen Firkløverskolen påbegyndt. Samarbejdet førte til et procesforløb på halvandet år, hvor alle ledere og medarbejdere på Firkløverskolen var involverede. Læs her, hvordan samarbejdet forløb, og hvad resultatet blev.
  Forfatter: MacMann Berg (10 sider)